Wednesday, December 27, 2017

Lửa từ bi

Hà Lan Phương
Thơ: Vũ Hoàng Chương
Phổ nhạc: Ng. Hải & H. L. Phương

Trình bầy: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment