Wednesday, December 28, 2016

Kiếp Vô Thường

Thơ: Minh Hồ&Minh Hồ Đào
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Đệm Keyboard: Nguyễn Hải

Trìnbh bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment