Saturday, November 12, 2016

Chùa Xưa

Thơ: Thích Tịnh Đức
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hoà âm: Nguyễn Hiền

Trình bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment