Sunday, August 27, 2017

Wednesday, December 28, 2016

Kiếp Vô Thường

Thơ: Minh Hồ&Minh Hồ Đào
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Đệm Keyboard: Nguyễn Hải

Trìnbh bầy: Hà Lan Phương

Thursday, December 8, 2016

Về Nguồn

Đông Quân
Thơ: Lăng Già Tâm
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Giác An

Trình bầy: Đông QuânTự hỏi

Thơ: Mật Nghiêm (học giả Đặng nguyên Phả)
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quốc Dũng

Trình bầy: Quang Minh


Một trái tim

Thơ: Mật Nghiêm
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quốc Dũng

Trình bầy: Quang Minh

Wednesday, December 7, 2016

Pháp âm bồ tát

Thơ: Tuệ Kiên
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quốc Dũng

Trình bầy: Bảo Yến

Saturday, November 12, 2016

Chùa Xưa

Thơ: Thích Tịnh Đức
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hoà âm: Nguyễn Hiền

Trình bầy: Hà Lan Phương