Friday, February 16, 2018

Dòng đời trôi

Thơ: Yên Sơn
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Monday, January 15, 2018

Dòng đời cứ trôi

Thơ: Tuệ Kiên
Phổ nhạc: Ng. Hải & H.L. Phương
Phối âm: Quốc Dũng

Trình bày: Bảo Yến

Wednesday, December 27, 2017

Lửa từ bi

Hà Lan Phương
Thơ: Vũ Hoàng Chương
Phổ nhạc: Ng. Hải & H. L. Phương

Trình bầy: Hà Lan Phương


Sunday, August 27, 2017

Wednesday, December 28, 2016

Kiếp Vô Thường

Thơ: Minh Hồ&Minh Hồ Đào
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Đệm Keyboard: Nguyễn Hải

Trìnbh bầy: Hà Lan Phương

Thursday, December 8, 2016

Về Nguồn

Đông Quân
Thơ: Lăng Già Tâm
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Giác An

Trình bầy: Đông Quân